Dotazy na objednávky: +420 577 914 331 obchod@lagen.cz

menu

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 
Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lagen.cz.
 
Tento internetový obchod provozuje Svatoslav Žalůdek, se sídlem:
 
Podlesí V 5410,
760 05 Zlín
IČ 18808026
 
provozovna:
 
ulice třída Svobody 1244, 763 02 Zlín-Malenovice (dále jako prodávající).
Telefon: 577 914 331
e-mail: lagen@lagen.cz
 
 
1.1.    Vymezení pojmů
 
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží. Zákazníkem internetového obchodu LAGEN je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.
Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.
Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.
Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku; kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi Kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě LAGEN a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit či doplnit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu LAGEN, zároveň jsou zasílány zákazníkům v rámci potvrzovacího e-mailu k realizované objednávce, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 

2. Uživatelský účet

 
2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 

3. Objednávka

 
3.1.   Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a  Reklamačním řádem a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.6.  Po přijetí objednávky bude kupujícímu automaticky zaslán e-mail o jejím přijetí do objednávkového systému LAGEN, součástí - přílohou tohoto e-mailu bude i aktuální znění obchodních podmínek. K uzavření kupní smlouvy dochází v momentě předání objednaného zboží přepravci, kterého si zákazník zvolil v objednávce.
3.7.   Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od jejího doručení prodávajícímu, a to bud´ v plném, nebo částečném rozsahu dle možností na straně prodávajícího. O částečném plnění objednávky musí být kupující ze strany prodávajícího včas vyrozuměn. Ve výjimečných případech, nebo pokud se zboží nachází na externím skladě, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
3.8.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávky, není Prodávající povinen dodat kupujícímu toto zboží za tuto zjevně chybnou cenu. Dle § 53a odst. 1 občanského zákoníku informuje prodávající kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu e-mailem či telefonicky ohledně dalšího postupu.
3.9.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

4. Přeprava a dodání zboží

 
4.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4.5.  Způsoby dodání pro kupujícího:
Česká pošta
DPD
Zásilkovna

Všechny nabízené způsoby dopravy a jejich aktuální ceny a podmínky naleznete na stránce https://www.lagen.cz/dopravy-a-platby
 
4.6. Způsoby plateb pro kupujícího:
Na základě volby kupujícího (v souladu s nabídkovými možnostmi prodávajícího) prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít.
 

5. Odstoupení od smlouvy

 
5.1.   Internetový obchod společnosti LAGEN poskytuje dle § 1829, odst. (1) Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
5.2. Výrobek musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený, nejlépe by měl být vrácen v původním nepoškozeném obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.3.   Pro odstoupení je potřeba nejpozději 14. den po převzetí zboží odeslat projev vůle o odstoupení od smlouvy (za projev vůle je považováno jednoznačné prohlášení vůči prodávajícímu – např. formou sms zprávy, e-mailu nebo zprávy v komunikátoru Messenger). Kupující může pro účely odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení na stránce zde. Odstoupení kupující zašle prodávajícímu na adresu jeho provozovny nebo na jeho e-mailovou adresu: lagen@lagen.cz.  Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.
5.4.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, je akceptováno odeslání 14. den po převzetí) zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující má právo i na vrácení uhrazeného dopravného z jeho objednávky, pokud jej uhradil. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku nebo odečíst hodnotu tohoto dárku z hodnoty vráceného zboží.
5.6.   Nárok na úhradu za škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

6. Práva z vadného plnění

 
6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Kupující si zboží při převzetí neprodleně zkontroluje. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. c)     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. e)     je zboží v obvyklé jakosti a svou jakostí odpovídá deklarovanému účelu a
  6. f)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Reklamace je uplatněna momentem, kdy je prodávajícímu doručen, popř. sdělen projev vůle kupujícího uplatnit práva z vadného plnění. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace.
6.4.   Podrobné informace, jak postupovat při reklamaci nebo vrácení zboží se dozvíte zde.
 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 
7.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
7.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
7.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 
8.1.   Při přihlášení se k odběru newsletteru (obchodního sdělení) internetového obchodu LAGEN zákazník souhlasí s tím, že internetový obchod LAGEN používá zákazníkem sdělené údaje pro účely e-mailového zasílání informací o produktech, o exkluzivních nabídkách, o slevových akcích a o novinkách od internetového obchodu LAGEN. Pro statistické účely a optimalizaci nabídky internetového obchodu LAGEN jsou data vyhodnocována anonymní formou, na jaké odkazy v newsletteru zákazník kliká. Není přitom rozpoznatelné, jaká konkrétní osoba na daný odkaz klikla.
Budou-li tvorbou a odesíláním newsletteru pověřeny jiné společnosti, budou i tyto povinny vaše osobní údaje chránit v souladu s GDPR a aktuálně platnou českou legislativou a využívat je výhradně pro tento přesně vymezený účel.
Jestliže zákazník newsletter již nebudete chtít dostávat, může odběr newsletteru kdykoli odvolat. V každém newsletteru je obsažen odkaz pro odhlášení odběru.
Odběr newsletteru lze odhlásit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu lagen@lagen.cz.
8.2.   Tento web používá základní i rozšířená cookies k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení uživatelského zážitku. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek, zatímco jiné soubory cookie pomáhají optimalizovat obsah a reklamu podle zájmů uživatele. Kupující dává aktivní souhlas s jejich využíváním a volí si úroveň jejich využití. Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat zde.
8.3. Kompletní informace https://www.lagen.cz/souhlas-se-shromazovanim-a-zpracovanim-osobnich-udaju
 

9. Doručování

 
9.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, může být doručeno elektronickou poštou, na e-mailovou adresu prodávajícího. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
9.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době.
9.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 

10. Dárkové poukazy LAGEN

 
10.1.  Dárkovým poukazem LAGEN lze zaplatit jakékoliv zboží výhradně na e-shopu LAGEN – www.lagen.cz. Dárkové poukazy jsou k dispozici v nominálních hodnotách 500 Kč, 1000 Kč a 1500 Kč. Poukaz lze použít pouze k úhradě zboží o vyšší hodnotě než je hodnota dárkového poukazu. Rozdíl mezi hodnotou zboží a hodnotou dárkového poukazu je nutné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem. 
10.2.  Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data vystavení. Datum expirace je uvedeno vždy i na dárkovém poukazu. Nevyužitý dárkový poukaz nelze vyměnit za jiný, není možné jej směnit za hotovost nebo prodloužit jeho platnost.
10.3.  Dárkový poukaz se využije vložením unikátního kódu uvedeného na poukazu do políčka slevového kódu v košíku e-shopu. Celková hodnota dárkového poukazu bude ihned odečtena z ceny zboží. Poté stačí objednávku dokončit. Na objednávku dárkového poukazu nelze uplatnit slevový kód.
10.4.  Dárkový poukaz odešleme elektronicky na e-mail uvedený v objednávce ve formátu PDF, a to do 1 pracovního dne po připsání platby na náš účet. Dárkové poukazy nelze kombinovat se slevovými akcemi. Při objednávce dárkového poukazu není možné volit platbu dobírkou.
 

11. Závěrečná ustanovení

 
11.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.3.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je ke stažení také zde https://www.lagen.cz/vymena-a-vraceni-zbozi 
 
 
Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování a reklamace:
 
Svatoslav Žalůdek - LAGEN
třída Svobody 1244
763 02
Zlín 4
e-mail: lagen@lagen.cz
Telefon: 777 874 558
 

Značka Lagen

Česká kvalita

Řádný člen

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Ruční výroba

Při výrobě se používají kvalitní materiály

20 let zkušeností

Zkušeností a znalosti kůže

Zakázková výroba

Zakázkově vyrábíme luxusní kožené zboží